INVESTICE PRO OBLAST MLÁDEŽE 2016

10.12.2015 11:33

Odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2016 podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k předkládání žádostí v rámci Investičního programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Program je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná společnost), které existují více jak 3 roky a prokazatelně pracují s dětmi a mládeží.

Žádost o finanční prostředky na modernizaci a rekonstrukci objektů může podávat výhradně majitel objektu. Nelze požadovat dotace na objekty dlouhodobě a krátkodobě pronajaté.

V případě, že je žadatelem spolek, předkládá žádost POUZE HLAVNÍ SPOLEK, a to i pro potřeby svých pobočných spolků!!!

Pro tento program alokovalo MŠMT finanční prostředky ve výši 25 194 tis. Kč.

Uzávěrka pro podávání žádostí o investiční dotaci je 14. 1. 2016.

NNO vkládají své žádosti o poskytnutí investiční dotace prostřednictvím elektronického informačního systému (ISPROM) na adrese https://isprom.msmt.cz/. Ten bude uzavřen dne 14. 1. 2016 ve 13:00 h.

Povinnou přílohou žádosti je Investiční záměr (vzor ke stažení zde: INVESTIČNÍ ZÁMĚR_vzor 2016.docx)

Žádosti v listinné podobě lze doručit do 14. 1. 2016 do 14:00 h na Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, Praha 1. Žádosti zasílané v písemné podobě musí být opatřeny razítkem podací pošty nejpozději 14. 1. 2016.

Žádosti dodané nebo zaslané po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Podrobné informace o programu naleznete v investičním programu 133 710 (Program 133710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.doc) a informačním materiálu „Informace pro žadatele o poskytnutí dotace z programového financování pro program 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže" (znění platné pro rok 2016).

Zdroj: msmt.cz

Zpět

Novinky

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska
Křížovnická 99/4
Cheb 350 02

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode